OISS Staff

Zehra Abbas
Zehra Abbas
OISS Intern
e-mail | (203) 432-5673

Kira Bellucci
Kira Bellucci
Adviser      
e-mail | (203) 432-5534

Parker Emerson
Parker Emerson
Associate Director
e-mail | (203) 432-2306

Michael Gibbons
Michael Gibbons
International Scholar Adviser
e-mail | (203) 436- 9556

Erin Gustafson
Erin Gustafson
Assistant Director / Senior Adviser
e-mail | (203) 436-4948

Maria Gutierrez
Maria Gutierrez
Assistant Director / Programs Manager
e-mail | (203) 432-9559

Sarah Henderson
Sarah Henderson
Immigration Specialist    
e-mail | (203) 436-4971

 

Laura Hoffsis
Laura Hoffsis
International Student Specialist                   
e-mail | (203) 436-9413

Ann Kuhlman
Ann Kuhlman
Director                        
e-mail | (203) 432-9686

Mihwa Lee
Mihwa Lee
Assistant Director / Senior Adviser 
e-mail | (203) 432-2304

Sean O'Brien
Sean O'Brien
Assistant Director for
Technology            

e-mail | (203) 432-6744

Ozan Say
Ozan Say
Adviser                          
e-mail | (203) 432-2303

Uma Shankar
Uma Shankar
International Scholar Adviser
e-mail | (203) 432-9292

Sarah Solarski
Sarah Solarski
Assistant Director / Senior Adviser
e-mail | (203) 432-9452

Emily Solivan
Emily Solivan
Front Office & Building Coordinator
e-mail | (203) 432-5489

Monica Weeks
Monica Weeks
Senior Assistant Director / Adviser
e-mail | (203) 432-9004